Dessa allmänna

webbhotell villkor

reglerar avtalsförhållandet mellan abonnent (kunden) och GBG24 webbhotell, GBG24 Design - GBG24 webbhotell i Göteborg, avseende webbhotellkonto.

Allmänna villkor

§ 1. Allmänt
1.1 Avtalsförhållandet mellan abonnent och GBG24 webbhotell, GBG24 Design, org. nr 670404-6579 , avseende webbhotellkonto.

§ 2. Abonnemanget
2.1 Vilka tjänster som ingår i Abonnemanget framgår av separat orderbekräftelse/faktura.
2.2 GBG24 ger abonnenten fri support för beställda tjänster under abonnemangsperioden via telefon och e-, samt genom information på Gbg24 hemsida. Gbg24 webbhotell är inte skyldig att ge support rörande användandet av tredjeparts programvara som abonnenten installerar på sitt webbhotellskonto.
2.3 Om den systemresurskvot som ingår i Abonnemanget enl. 2.1 överskrids så suspenderas Abonnemanget tillfälligt. Mer systemresurser kan köpas.

§ 3. Avtalstid för Abonnemanget
3.1 Beställningen är bindande. Avtal anses träffat när bekräftelse utfärdas av Gbg24 webbhotell. Genom att göra en beställning samtycker abonnenten till att Gbg24 webbhotell påbörjar behandling av beställning under den ångerfrist som gäller för konsumenter enligt lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. Abonnentens samtycke till att Gbg24 webbhotell påbörjar behandling av beställning under pågående ångerfrist innebär att ångerrätt enligt nämnda lag inte föreligger.
3.2 Abonnemanget löper enligt den period som abonnenten väljer i samband med beställning, med början från det datum bekräftelse har utfärdats av Gbg24 webbhotell .
3.3 En skriftlig uppsägning skall vara Gbg24 webbhotell tillhanda minst 30 dagar innan dess att innevarande abonnemangsperiod löper ut. Om en uppsägning inte inkommer inom denna tid så löper abonnemanget vidare enligt föregående abonnemangsperiods längd. Uppsägning ska göras via E-post innehållande kundnummer, domännamn, underskrift samt namnförtydligande eller via e-post från det e-postkonto som angivits som kontakt för kunden.
3.4 Ändring av abonnemangsperiod skall göras senast 30 dagar innan dess att innevarande abonnemangsperiod löper ut. Eventuella innestående fakturor skall även vara betalda. Ändring av abonnemangsperiod träder i kraft då Gbg24 webbhotell skriftligen har mottagit en förfrågan samt skickat ut en bekräftelse på att ändringen av abonnemangsperioden är verkställd.
3.5 Endera parten har rätt att skriftligen via e-post säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och, i den mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning därom via e-post med hänvisning till denna bestämmelse. Detsamma gäller om part försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller annars uppenbart på obestånd.

§ 4. Avgifter
4.1 Avgifter för Abonnemanget utgår i form av förskottsbetalning mot faktura. Faktura skickas ut 30 dagar innan ny avtalsperiod påbörjas från år två. Fakturan ska betalas inom 14 dagar netto.
4.2 Gbg24 webbhotell har rätt att stänga av Abonnemanget om abonnenten underlåter att betala i rätt tid, dock ej innan minst en skriftlig betalningspåminnelse eller varning har skickats ut till abonnenten via e-post. Vid avstängning av Abonnemang så har Gbg24 rätt att informera om detta via abonnentens hemsida eller e-post. Vid återaktivering av Abonnemang debiteras abonnenten en startavgift. Återaktivering kommer ej att tillåtas om abonnenten underlåtit att betala vid Abonnemangets första betalningstillfälle.
4.2.1 Betalningspåminnelse skickas till den e-postadress som abonnenten angivit vid order via brev.
4.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.
4.4 Abonnenten skall snarast meddela Gbg24 webbhotell om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom 8 dagar efter fakturadatum förlorar abonnenten rätten att göra invändning mot fakturan. Har abonnenten i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Gbg24 webbhotell medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som abonnenten är skyldig att betala.
4.5 Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny abonnemangsperiod. Avgiftshöjning förutsätter för sin giltighet att skriftligt meddelande därom tillställts abonnenten minst 30 dagar i förväg, via e-post eller information på Gbg24 webbhotells hemsidor. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.
4.6 Vid meddelande om avgiftshöjning har abonnenten alltid rätt att säga upp avtalet till upphörande vid avgiftshöjningens ikraftträdande.
4.7 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående abonnemangspriser.

§ 5. Överlåtelse
5.1 Abonnenten får överlåta Abonnemanget efter Gbg24 webbhotell medgivande. En överlåtelse får endast genomföras skriftligen med blanketter hänvisade av Gbg24 webbhotell och en överlåtelse träder i kraft från det datum som Gbg24 webbhotell har medgivit om överlåtelsen. Den frånträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter det att en överlåtelse har genomförts. Den tillträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan det att en överlåtelse har genomförts. Den frånträdande parten är skyldig att reglera eventuella innestående skulder gentemot Gbg24 webbhotell innan den tillträdande parten kan överta abonnemanget.
5.2 Gbg24 webbhotell får överlåta Abonnemanget till annat företag som övertar Gbg24 webbhotell rättigheter och skyldigheter gentemot abonnenten.

§ 6. GBG24 webbhotells ansvar
6.1 Gbg24 webbhotell har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i abonnemanget om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl.
6.2 Gbg24 ansvarar för fel i abonnemanget som består i att det inte uppfyller avtalad specifikation. Som fel anses inte obetydliga avvikelser och inte heller inskränkningar i tillgänglighet som Gbg24 webbhotell har rätt att göra enligt dessa Allmänna villkor.
6.3 Om abonnenten till följd av fel som har orsakats av Gbg24 webbhotell inte har kunnat använda Abonnemanget har abonnenten rätt till nedsättning av avgift som svarar mot felets omfattning av abonnemanget. Sådan nedsättning skall ske med hänsyn till den tid under vilken felet förelegat i förhållande till gällande abonnemangsavgift. Krav på nedsättning skall framföras skriftligen senast 30 dagar efter det att felet har avhjälpts.
6.4 Gbg24 webbhotell ansvarar endast för skador som orsakas genom försummelse av Gbg24 eller anlitad underleverantör. Gbg24 webbhotells skadeståndsskyldighet skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet från Gbg24 webbhotells sida orsakat skadan, vara begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande abonnemangsperioden. GBg24 ansvarar inte för förlust av information och inte heller för förvanskning av information p.g.a. tredje parts obehöriga intrång i Gbg24 webbhotells datorresurser.
6.5 Den begränsning som anges i punkt 6.4, andra meningen, gäller inte i förhållande till abonnent som är att anse som konsument enligt lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljning.
6.6 GBg24 webbhotell raderar aldrig med uppsåt abonnentens information så länge abonnemanget är aktivt om inte abonnenten skriftligen uttryckt ett önskemål om detta samt styrkt sin identitet. Gbg24 webbhotell förbehåller sig dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia eller helt abonnemang till annan teknisk plattform.
6.7 Gbg24 webbhotell hanterar all kundinformation som konfidentiell, detta för att värna om kundens integritet. Gbg24 webbhotell har dock rätt att lämna ut uppgifter till myndighet som begär detta med stöd i lag eller om kunden publicerar material som strider mot punkt 7.1.
6.8 Krav på skadestånd skall, för att vara giltigt, framställas senast 90 dagar efter det att abonnenten märkt eller bort märka grunden för kravet.

§ 7. Abonnentens ansvar
7.1 Abonnenten ansvarar gentemot Gbg24 webbhotell för att information som hanteras inom abonnemanget inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning.
7.2 När information kan lämnas/publiceras av utomstående användare är abonnenten ansvarig för att ha sådan uppsikt över informationen som är nödvändig för att förhindra fortsatt spridning enligt vad som krävs enligt gällande lagstiftning.
7.3 Abonnenten ansvarar för att pornografisk information inte förekommer i Abonnemanget.
7.4 Abonnenten förbinder sig att inte nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till Gbg24 webbhotells system, vilka inte är avsedda för abonnenten, att inte heller på annat sätt agera i strid mot gällande lagstiftning vid sin användning av abonnemanget samt att inte sprida SPAM, datavirus eller någon annan form av s.k. skadlig kod.
7.5 Abonnenten förbinder sig att inte skicka mer än 1500 e-postmeddelanden per dag genom Abonnemanget såvida ej annat direkt avtalats med Gbg24 webbhotell.
7.6 E-postkonton får ej utnyttja mer än avtalat diskutrymme. Om Abonnentens e-postkonto överskrider avtalat diskutrymme kommer tjänsten att begränsas, ny e-post kommer ej att tas emot och de som sänder e-post till abonnenten kommer att meddelas att brevlådan är full. Abonnent har att välja mellan att köpa mer utrymme eller tömma sin brevlåda om en sådan situation skulle uppstå.
7.7 Varje webbhotellskonto kan utnyttja upp till 15% av en processorkärna i 5 min åt gången. Om gränserna överskrids så uppmanas kunden via e-post att vidta åtgärder för att minska processorbelastningen inom 24 timmar. Om kunden inte åtgärdar problemet så förbehåller sig Gbg24 webbhotell rätten att tillfälligt stänga kontot. Kunden erbjuds också möjligheten att uppgradera till en virtuell eller dedikerad server.
7.7.1 Om antalet databas förfrågningar gräns överskrids så kan ej fler förfrågningar göras förrän nästa timme, då räkningen nollställs och databasförfrågningar kan göras igen. Skulle abonnentens behov vara större så finns möjlighet att uppgradera till en virtuell eller dedikerad server.
7.8 Abonnenten får ej ha mer än 60.000 filer på ett webbhotellskonto. Skulle abonnentens verksamhet växa utöver detta så finns möjlighet att uppgradera till en virtuell eller dedikerad server.
7.9 GBg24 webbhotell har rätt att omgående förhindra fortsatt spridning av information i abonnemanget om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot lag eller annan myndighetsförfattning eller om informationen annars uppenbarligen strider mot villkoren i detta avtal. Detsamma gäller om Gbg24 webbhotell orsakas driftsstörningar vilka skäligen kan antas bero på fel i abonnentens program eller andra tekniska störningar hänförliga till abonnenten. Gbg24 webbhotell har rätt att ta del av all information som hanteras i abonnemanget för att kunna fullgöra sina rättigheter enligt denna punkt 7.9
7.10 Abonnenten får inte upplåta eller sälja delar av abonnemanget till tredje part utan skriftligt tillstånd från Gbg24. Exempelvis får ej databasresurser användas av annan än abonnenten.
7.11 Abonnemanget hos Gbg24 webbhotell skall inte användas som en filserver. Diskutrymmet i ett webbhotellskonto är avsett för filer som används för att bygga och publicera en hemsida. Minst 80% av de bild-, media- eller programfiler som lagras på servern skall vara del av innehållet på Abonnentens webbplats inom abonnemanget, och således skall det inom Abonnemanget finnas HTML- eller PHP-filer som länkar till dessa filer. Abonnenten skall motverka att andra webbplatser länkar direkt till filer inom Abonnemanget för att stjäla bandbredd, och bilder, program eller musikfiler avsedda enbart för nerladdning, skall inte utgöra mer än 50% av abonnentens månatliga trafik.

§ 8. Administration
8.1 Abonnenten ansvarar för att Gbg24 webbhotell alltid har direktavtal med innehavaren av domännamnet under vilket webbsidorna publiceras. Det skall av webbsidorna klart framgå vilken fysisk eller juridisk person som ansvarar för sidornas publicering.
8.2 Abonnenten kan delegera drift av webbutformning, uppdatering etc. till annan fysisk eller juridisk person. Detta begränsar dock inte abonnentens ansvar enligt detta avtal.
8.3 Abonnenten ansvarar för att Gbg24 webbhotell vid varje tidpunkt har korrekt kontaktinformation till abonnenten (adress, telefonnummer och e-postadress).

§ 9. Domännamn
9.1 Domännamn registreras i abonnentens namn och innehas av abonnenten. Gbg24 förbehåller sig rätten till att stå som administrativ, teknisk och / eller faktureringskontakt för domännamn i den mån Gbg24 webbhotell anser det vara nödvändigt.
9.2 Domännamn som har registrerats av Gbg24 webbhotell och / eller domännamn som Gbg24 webbhotell är faktureringskontakt för förnyas automatiskt av Gbg24 webbhotell om abonnenten inte har sagt upp sitt abonnemang hos Gbg24 webbhotell eller meddelat Gbg24 webbhotell skriftligen, via e-post, om att domännamnet inte ska förnyas. Avgiften för förnyelsen av domännamnet faktureras abonnenten i förskott. Domännamn som inte kan förnyas av Gbg24 webbhotell ansvarar abonnenten för att förnya. Gbg24 webbhotell ansvarar inte för domännamn som inte förnyas om inte kunden har betalt faktura för förnyelse i rätt tid.

§ 10. Övrigt
10.1 Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.
10.2 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.
10.3 GBg24 har rätt att vidta ändringar av dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har publicerats på Gbg24 webbhotells hemsida. Om villkorsändring är till uppenbar nackdel för abonnenten har denne rätt att säga upp abonnemanget till upphörande vid villkorsändringens ikraftträdande.

© Gbg24 Webbhotell.

Tillbaka